טופס הרשמה לחוגי תשפ"ב

טופס הרשמה לחוגי תשפ"ב

שימו לב!!! ההרשמה לא תושלם עד לביצוע התשלום באתר התשלומים

התקנון

תקנון

מדיניות לתקופת הקורונה!!

* משתתף שנכנס לבידוד: מחויב להביא אישור רופא עד שבוע מהכניסה לבידוד.

עד שבועיים בידוד בשנה אין החזר כספי לפי מדיניות הביטולים הרגילה. יותר משבועיים יינתן החזר כספי יחסי על הימים ששהה בבידוד מעל שבועיים.

* חוגים שמפסיקים בשל הוראת הממשלה: יוחזר הסכום היחסי מהרגע שהחוג הופסק, עד חודשיים מהפסקת החוג.

 

משתתפים שמחליטים לא לחזור לפעילות שנפתחה בגלל חשש מהידבקות: ניתן לבטל לפי נוהל ביטולים (כלומר כולל דמי ביטול).

 

על מנת שנוכל לשרתכם ביעילות בנאמנות ובמקצועיות, הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלומים.

הם נועדו להגן על המשתתפים בחוגים ובפעילויות , רישום לחוג מהווה הסכמה מצדכם לאמור להלן:

שנת חוגים תסתיים ביום חמישי 30/6/2022

ביטול חוג יתאפשר עד לתאריך 31/1

 

נהלים והרשמה

.ניתן להירשם בהרשמה מקוונת ומאובטחת על ידי החברה למתנ"סים באתר המתנ"ס.

.ההשתתפות בחוג תתאפשר רק לאחר השלמת הליך ההרשמה הכולל מילוי טופס רישום והסדרת התשלום.

 

.רישום לחוג עד ה15 לכל חודש יחויב בעלות חודשית מלאה, רישום לאחר ה15 לכל חודש יחויב בחצי מהעלות החודשית. הגביה תעשה לפי הנ"ל ולא לפי מספר השיעורים שהתקיימו בפועל.

 

.פתיחת כל חוג מותנה במספר מינימלי של משתתפים המשתנה מחוג לחוג  על הנרשמים לחוג להמתין להודעה על פתיחת החוג, במידה ואין מספיק נרשמים, רשאי המתנ"ס לא לפתוח את החוג.

המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לשנות את לוח הזמנים של החוגים בהודעה מראש.

 

.על ההורים לעדכן את המדריך והרכזת בדבר בעיות בריאות וקשיים אחרים העלולים להשפיע על ההשתתפות הילד בחוג.

.היעדרות וביטול החוג: היעדרות מחוג או אי הופעה לחוג אינו פוטרת מתשלום. משתתף שיעדר מכל סיבה שהיא, לא יקבל החזר תמורת הפגישה. במקרה של מחלה שנמשכת מעל שבועיים, יש להציג אישור רפואי וכל מקרה ידון לגופו. (במקרה של בידוד ראה לעיל).

 ביטול החוג מחייב בתשלום דמי הרישום (עפ"י תקנון ההרשמה) בסך 100 ₪ ביטול חוג עד ה15 לחודש יחויב לפי חצי מעלות החודשית של החוג. לאחר ה15 לחודש יחויב עלות חודשית מלאה. אין ביטול חוג רטרואקטיבי והחזר כספי בגינו.
יש להודיע בכתב באמצעות אתר המתנ"ס על ביטול החוג מייד עם ההחלטה. החוג יבוטל החל מיום מילוי טופס זה!
מועד אחרון לביטול חוג הינו 31/1
חובה לוודא טלפונית במזכירות המתנ"ס שהמייל התקבל

 

ההרשמה והפעילות, לרבות קיומה, הפסקתה, קיצורה או ביטולה המוחלט, יהיו כפופים להוראות ולדינים שיחולו על פעילות זו בהתחשב במשבר הקורונה. במקרה כזה לא יהיו המשתתפים זכאים לתשלום או לפיצוי כלשהו פרט להפסקת התשלום העתידי או החזר תשלומים ששולמו כבר מראש עבור פעילות שבסופו של דבר לא תבוצע, אלא אם תבוצע במועד סמוך וסביר לאחר מכן.
 


סמנו V ליד "אני לא רובוט"
;
;
;