חיפוש באתר

טפסים

טופס רישום לקורסי המכללה - קורס הום סטיילינג סמסטר קיץ תשע"ט -

הנחיות למילוי הטופס:

שם הקורס: הום סטיילינג.

מחיר הקורס: 2300 ₪

מועד פתיחה:  כ"ח תמוז, 31/7
שעות הקורס: רביעי, 17:45-21:00.
משך הקורס: מתאריך כ"ח תמוז, 31/7/19 עד כ"ב חשוון, 20/11/19 (תאריך משוער), סה"כ 11 מפגשים.מקום מפגש: מתנ"ס בית אל, שדרות לוז 1.

יש לקרוא את תקנון הרישום, למלא את שדות הטופס במלואן ולאשר את תנאי הרישום.

 

כתובת למשלוח דואר

התקנון

תקנון המכללה:


1. מידע כללי:
א. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של 12 משתתפים.
ב. המכללה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי וצרכיה לערוך שינויים בקורס, לרבות אך לא רק: לעניין מיקום הקורס ו/או לוחות הזמנים.

2. תנאי ההתקשרות
א. תנאי להשתתפות בלימודים הינו הסדרת מלוא התשלום טרם תחילת הלימודים.
ב. מקדמה בסך 300 ₪ ישולמו למכללה, ויקוזזו משכר הלימוד המלא.
ג. דמי הרישום לא יושבו, אלא במקרה של ביטול הקורס על ידי המכללה.
ד. בעת ביטול הקורס על ידי המכללה תינתן אפשרות לקבלת זיכוי עבור השתתפות בפעילות קורס אחר בתוך 12 חודשים ממועד קבלת הזיכוי.
ה. המכללה רשאית לבטל את הקורס על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או לא לקיים הקורס במתכונתו ו/או לשנות את מתכונת הלימודים בכל צורה שהיא. במקרה של ביטול הקורס על ידי המכללה יושבו לנרשם מלוא התשלומים אשר שולמו על ידו, לרבות דמי הרשמה, וזאת באופן יחסי ליתרת החודשים הנותרת.
ו. ידוע לי, כי אם אהיה מעוניין להפסיק לימודי, עלי להודיע על כך מראש ובכתב למייל המכללה שכתובתו:

mbk@bet-el.matnasim.co.il ולוודא קבלת המייל בטלפון 0587970661 וכן אישור על קבלה בכתב. החזר כספי יינתן בכפוף לנוהל ביטול הרשמה כמפורט בתקנון המכללה הנמצא באתר המכללה.

3. נוהל ביטול רישום:
א. הודעה בכתב על ביטול השתתפות עד 30 ימים טרם מועד פתיחת הקורס - השבת מלוא תשלום שכר הלימוד, למעט דמי רישום.
ב. הודעה בכתב על ביטול השתתפות עד 14 ימים טרם מועד פתיחת הקורס - השבת תשלום שכר הלימוד בניכוי 10% מעלות הקורס. דמי רישום לא יושבו.
ג. הודעה בכתב על ביטול השתתפות עד 7 ימים טרם מועד פתיחת הקורס - השבת תשלום שכר הלימוד בניכוי 20% מעלות הקורס. דמי רישום לא יושבו.
ד. לאחר תחילת הלימודים לא יינתן כל החזר כספי.
ה. אני הח"מ מאשר/ת כי ידועים לי סדרי הרשמה, נהלי שכר הלימוד וביטול הרישום, תנאי התשלום ויתר הדרישות והמידע כמפורט בתקנון המכללה ובאתר האינטרנט של המכללה שכתובתו www.michlala.co.il ומתן החזר כספי יאושר בכפוף לקבוע בתקנון המכללה בלבד. כמו כן, ידוע לי כי התנאים, כאמור לעיל, ניתנים לשינוי על-פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המכללה.
ו. אני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד ואת יתר התשלומים שיהא עלי לשלם עד לסיום לימודיי לפי קביעת המכללה במלואם ובמועדם ובכפוף למתפרסם באתר האינטרנט של המכללה בכל שנה כמו כן מתחייב/ת לפעול על-פי הקבוע בתקנון המכללה כאמור.
ז. אני מאשר/ת קבלת תוכן פרסומי ולימודי באמצעות המדיה הדיגיטלית.

בחתימתי זו הנני מצהיר על נכונות הפרטים המפורטים בטופס זה, לרבות הסכמתי לתנאים המפורטים.


צרו קשר:
  • מתנס בית אל
  • שד' לוז בית אל
  • בית אל
  • 02-9706600
  • פקס: 02-9709560
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות